Data / historikk

Byggjeår: 1934
Bygd av: Mons H. Matre
Byggjeplass: Matre
Lengde: 430 cm
Gavl framme og bak
Breidde framgavl: 97 cm
Breidde bakgavl: 157,5 cm

Matresøyferja - teikning

Klinkbygd botn og klinkbygde sider
Det yste omfaret med botnbord er spikra til fyrste og nederste omfar med sidebord.
Botnborda er omvendt sua i forhold til sideborda.
Tal rom (utanom framrom og bakrom) —– 2
Tal heile botnband —– 4
Tverrstiving: to av botnbanda har påskøytt kne i endane. knea stør mot dei to
sideborda og fungerar såleis som bækkleistar.
Tal bord i framgavl —– 1
Tal bord i bakgavl —– 3
Det nederste bordet er i full breidde medan det øvste bordet er skøytt i lengderetningen.
Kneforsterka framgavl
Bygd på underliggjande enkelt kjølbord
To slitelister under kjølbordet
Tal bordgangar i huda —– 5
Ikkje æsing
Flatkeip med tolle av jarn —– 2
Keipen ligg delvis oppe på og delvis nedetter på innsida av øvste bordgang